Number of the records: 1  

Zásada přiměřenosti a její odraz v neúměrném zkrácení a lichvě

 1. Main entry-name Dočkal, Tomáš, (author)
  Title statementZásada přiměřenosti a její odraz v neúměrném zkrácení a lichvě
  AnnotationZásada přiměřenosti je jednou z mnoha zásad provádějících ideu spravedlnosti v českém právním řádu. Její porušení je českým právním řádem postihováno jednak jako neúměrné zkrácení nebo lichva, jednak jako rozpor s dobrými mravy, přičemž každé z nich s sebou nese jiné právní důsledky. To se odráží i v jemném a zdařilém sladění se zásadou odbornosti, která se týká především, ale nikoliv pouze, podnikatelů. Přítomnost ideje spravedlnosti v českém právním řádu potvrdil i Ústavní soud v nálezu z 6.9.2005, sp.zn. I. ÚS 643/04: „Spravedlnost je hodnotovým principem, který je společný všem demokratickým právním řádům.“ Nejvyšší soud v rozsudku z 8.4.2003, sp.zn. 22 Cdo 1993/2001 dovodil, že i podle občanského zákoníku 1964 jsou lichevní smlouvy neplatné, a to pro rozpor s dobrými mravy. Jestli je smlouva lichevní nebo ne, je pak podle tohoto rozhodnutí nutno určit podle vymezení obsaženého v obecném zákoníku občanském - přitom Nejvyšší soud vycházel ze závěru Ústavního soudu vyřčeného v nálezu z 8.7.1997, sp.zn. III. ÚS 77/97, podle něhož je nutno dbát zásad uznávaných až do zrušení obecného zákoníku občanského i v současné době, a to zejména tam, kde současná právní úprava vykazuje mezery, které nezbývá než překlenout výkladem. Je nepochybné, že se lichva příčí dobrým mravům, neboť představuje porušení ideje spravedlnosti, a co je nespravedlivé, nemůže být v souladu s dobrými mravy. Ostatně, jako příčící se dobrým mravům byla shledána již samotná nepřiměřenost vzájemných plnění, tedy porušení zásady přiměřenosti - jedná se o soudní výklad právního řádu (platného ještě před rekodifikací soukromého práva hmotného v r. 2012), jak je prezentován v nálezu ÚS ze 7.5.2009, sp.zn. I. ÚS 523/07.
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.9, s. 310-317
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 77/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Přiměřenost
  Spravedlnost
  Lichva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.