Number of the records: 1  

Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva

 1. Main entry-name Mlsna, Petr, 1978- (author)
  Title statementNucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva
  Another responsib. Gřivna, Tomáš, 1975- (author)
  AnnotationÚmluvu MOP č. 29 je nezbytné bez dalšího považovat za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách, a to zejména v kontextu rozhodovací praxe Ústavního soudu, který prizmatem této mezinárodní smlouvy posuzoval ústavní konformitu § 871 odst. 1 ObčZ. V nálezu sp.zn. Pl. ÚS 37/93 konstatoval: "Uvedené názory lze opřít i o ustanovení mezinárodních smluv. Čl. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 (publikované ve vyhl. č.506/1990 Sb.) o nucené nebo povinné práci definuje nucenou práci jako každou práci nebo službu, která se na nějaké osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se tato osoba nenabídla dobrovolně. I tato norma nasvědčuje tomu, že by zřejmě mělo jít o veřejnoprávní vztah s pohrůžkou sankce vyplývající z poměru nadřízenosti a podřízenosti příslušných subjektů. Definice toho, co se za nucenou nebo povinnou práci nepovažuje, je pak v čl. 2 bodu 2 cit. Úmluvy dokonce ještě širší než stanoví výše cit. čl.9 odst. 2 Listiny.“
  In Právní rozhledy. - Roč.19, (2011), č.21, s.772-779
  Subj. Headings Ústavní soud 2010
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06
  Nucená práce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.