Number of the records: 1  

National courts, arbitration and investment treaties

 1. Main entry-name Garnett, Richard, (author)
  Title statementNational courts, arbitration and investment treaties
  Translated titleNárodní soudy, rozhodčí řízení a smlouvy o investicích
  AnnotationČlánek pojednává o současném vývoji vztahu mezi národními soudy a mezinárodním rozhodčím řízením a z toho plynoucí odpovědnosti států za zásahy národních soudů do těchto řízení, které již znamenají odepření spravedlnosti (což může být v případě nejmenování či odvolání rozhodce, nebo v případě odmítnutí uznání cizozemského rozhodnutí rozhodčího soudu, obojí bez podkladu v právu mezinárodní arbitráže). Autor upozorňuje na poměrně nedávné rozhodnutí tribunálu ICSID (Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů) ve věci Saipem versus Bangladéš, ve kterém tribunál konstatoval odepření spravedlnosti rovnající se vyvlastnění majetku zahraničního investora ze strany bangladéšských soudů, které neodůvodněně odejmuly pravomoc rozhodčímu tribunálu, čímž porušily základní zásady mezinárodního arbitrážního práva, byť národní soudy jsou oprávněny dohlížet na zákonnost rozhodčího řízení, a byť nebylo prokázáno, že by toto porušení bylo spácháno v úmyslu nadržovat státu (či v součinnosti s orgány výkonné moci). Autor tak ukazuje, že investorům se nyní otevírají další možnosti napadnutí jednání ze strany státu při ochraně jejich investic a došlo tak k posílení mezinárodního rozhodčího řízení jako takového.
  In International and comparative law quarterly. - Vol. 60, (2011), No. 2, s. 485-498
  Subj. Headings Mezinárodní rozhodčí řízení
  Ochrana zahraničních investic
  Vztah vnitrostátních a mezinárodních soudů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.