Počet záznamů: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva

 1. Údaje o názvuNejvyšší soud České republiky: Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020
  AnotaceAdverbium "zjevně", užité v § 588 ObčZ, nevyjadřuje požadavek na určitý stupeň intenzity narušení veřejného pořádku posuzovaným právním jednáním, nýbrž toliko zdůrazňuje, že narušení veřejného pořádku musí být zřejmé, jednoznačné a nepochybné. Je-li tomu tak, je posuzované právní jednání neplatné a soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu. V opačném případě nelze o neplatnosti z důvodu narušení veřejného pořádku vůbec uvažovat. Ne každé odchýlení od právní normy chránící veřejný pořádek lze bez dalšího kvalifikovat jako její porušení, resp. jako narušení veřejného pořádku. Stejně jako v případě jiných hodnot (účelů) chráněných právními normami, i v případě veřejného pořádku je vždy třeba posuzovat, zda odchylné ujednání jde proti smyslu a účelu dané právní normy, či zda tento smysl a účel zachovává, byť tak činí prostřednictvím odchylné - autonomní - úpravy. I v případě nedodržení požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem, stanoveného § 13 ZOK, je nutné vždy posuzovat, zda s ohledem na okolnosti konkrétního případu nebyl naplněn smysl a účel právní normy v tomto ustanovení obsažené přesto, že jednající společník nedodržel postup tam stanovený. Požadavek na "zjevnost" zneužití práva (§ 8 ObčZ) je nutné chápat jako důraz na zřejmost, jednoznačnost či nepochybnost závěru, že s ohledem na okolnosti dané věci bylo právo zneužito; v pochybnostech je namístně závěr, že nejde o zneužití, nýbrž o výkon práva. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 256/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 19, s. 678-681
  Předmět.hesla Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2564/11
  Veřejný pořádek
  Neplatnost právních úkonů
  Platnost právního jednání
  Obchodní společnosti
  Smluvní vztahy
  Smluvní závazky
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1